عنكبوت


گويا شيرمگس غير از عنكبوت است و عنكبوت هم همين عمل را نسبت به مگس مي نمايد عنكبوت آن خانه ي كه مي تند دامي است كه براي صيد مگس مي سازد و در ميان مي گيرد و به وجود آنها زندگي مي كند.

فرمود اي مفضل نخجير و دامي كه مردم براي شير و سگ و يوزپلنگ و غيره تعبيه كرده اند از اين عنكبوت فراگرفته اند پس تفكر كن به اسد الذباب و عنكبوت كه اين حيله فني و اين تدبير را كي به آنها تدبير فرموده است و خود در قرآن براي اثبات حقايق امور به پشه و ذباب و غيره تمثيل مي زند تا مطالب را به ذهن مردم نزديك سازد چنانكه فرمود ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني خداوند شرم نمي كند از اينكه «براي تقريب ذهن مردم» مثل زند و در امور پشه يا خردتر از آن تا مردم حقايق را بفهمند و از تمثيل به مثل برسد.