شير مگس


فرمود اي مفضل درباره اسد الذباب يا پشه كه جانوري است كوچك و در فارسي مردم شيرمگس گويند فكر كن اين حيوان چه اندازه حيله و تدبير درباره معاش خود دارد و هر گاه گمان كند مگس نزديك اوست خود را چون مرده مي نمايد و مدتي به آن مهلت مي دهد و حركت نمي كند تا مگس را غافل نمايد و او را شكار كند و در حصار پاي خود محاصره مي نمايد و مي درد و شكار و طعمه خود مي سازد)