مورچه گان و مرغان


فرمود اي مفضل مورچه حقير و صغير را مورد توجه قرار داده ببين در آن نقصي پيدا مي كني خداوند آنچه صلاح آن حيوان بوده به او عنايت فرموده است اين حسن تدبير و لطف تصوير از كجاست؟ اين حيوان به اين كوچكي و اين همه قدرت الهي كه در آن وديعه سپرده شده جمعيت آنها و اجتماع آنها براي تهيه منزل و كسب و تحصيل رزق و روزي و تقسيم بندي آنها در كارها و اطاعت آنها از رهبر و پيشواي خودشان و اتفاق و اتحاد آنها براساس حفظ اجتماع از الطاف خفيه الهي است كه به اين مورچگان الهام مي گيرد - چگونه دانه جمع كنند چگونه مسكن بسازند و اگر رطوبتي در خانه آنها پيدا آيد به اتفاق دانه ها را بيرون مي برند تا آفتاب بخورد و خانه بخشكد باز به جاي خود كه خشك شده انتقال مي دهند مورچگان اكثر خانه هاي خود را در زمينهاي بلند مي سازند كه محل عبور و مرور سيل نباشد مبادا غرق شوند اين ها بدون عقل و تفكر است بلكه به الهام خفيه خالق متعال است كه آنها را آفريده و به مصالح خود راهنمائي نموده است.


(اخيرا راجع به زندگاني مورچگان يكي از متفكرين ملل غربي به نام موريس مترلينگ شرحي مفصل اطراف زندگاني اين حيوان نوشته است كه موچه داراي چه نظم و انضباطي در عمران و آبادي و چه هوشي در كار و كسب رزق و روزي خود نشان مي دهد. و از آن مهمتر موريانه است كه تشكيلات سوق الجيشي او از تمام دول عالم بشري مجهزتر و قوي تر است كه درباره آن هم كتابي نوشته اند و آيا اين الهامات خفيه الهي نيست كه آنها را در عالمي مخصوص به سازماني مرتب و تشكيلاتي محكم و مبرم رهبري مي فرمايد.