حياء


ديگر از مختصات انسان حياء است اگر حيا نمي بود هيچ كس مهمان داري نمي كرد وفا به وعده ها نمي نمود - حوائج مردم را برنمي آورد و ارتكاب نيكي ها و اجتناب از زشتي ها و بدي ها نمي كرد - حتي بسياري از امور واجبه را مردم براي حيا به عمل مي آورند.

جمعي از مردم هستند كه اگر از مردم شرم نمي كردند رعايت حق پدر و مادر را نمي كردند و احسان و صله رحم خويشان نمي نمودند - امانتهاي مردم را رد نمي كردند - ترك معاصي نمي كردند پس فكر كن خداوند خالق منان چگونه به آدمي خصال و صفاتي عنايت فرموده كه در شؤن زندگي دنيا و آخرتش اثري عميق دارد.