قوتهاي مخصوص انسان


اما قوه هائي كه مخصوص انسان است و در ساير حيوانات نيست: 1- قوه عاقله است كه ادراك تصورات و تصديقات مي نمايد و اين ادراك مانند عكس برداري محسوسات است به اين تفاوت كه در محسوسات تا محسوس در مقابل آينه است عكس و تصوير آن پيدا و مشهود است ولي چون وضع و محاذات به هم خورد تصوير هم از بين مي رود اما چون معاني تصور شود روي هم رفته متراكم مي گردد و محفوظ مي ماند و هر وقت اراده نمايد در نظرش مصور مي گردد مانند فيلمي كه از پيش چشم بگذرد.

دوم قوه عامله است - كه بدان مزاولت اعمال و افعالي مي شود كه او را به مراتب حقيقت مي رساند.