تمثيل


چون با آوردن تمثيل مطالب بهتر كشف و درك مي شود امام صادق فرمود اي مفضل براي تو مثالي مي آورم تا بهتر درك كني:


بدن به منزله خانه پادشاهان است و او را در اين خانه حشم و غلامان و خادمان و ديده بانان بسيار است كه برحسب مصالح عاليه انتظام خانه به هر يك كاري محول شده و هر كدام موظف به وظيفه ي هستند يكي براي رسانيدن مايحتاج ديگري براي گرفتن آن و ضبط كردن آن و يكي براي به عمل آوردن آن و مهيا كردن آن براي تقسيم و رسانيدن به اعضاء خانواده و يكي براي پاكيزه كردن از كثافتها - و پادشاه خلاق حكيم است و صاحب اين خانه بزرگ و كوچك است و اعضاء و اجزاء و احشاء و امعاء و جوارح و غيره همه خدمتگذاران اين خانه به صورت كوچك و به سيرت بزرگ مي باشند كه بايد وظايف خود را انجام دهند.

فرمود اي مفضل آنچه من گفتم غير از آنچه اطباء گفته اند مي باشد زيرا آنها براي استفاده خود از جهت ادويه و شناختن امراض به كار خود ترتيبي ديگر داده اند ولي در نظر ما رفع شك و شبهه است كه بدانند اين جهات كه الطاف خفيه الهي و نشانه و آيات قدرت لايتناهي است همه براي توجه به خالق و صانع و رازق است تا پرده از روي كار بردارد و به پيشگاه خداي آفريننده عالم سر تعظيم فروآورد و سپاسگزاري كند.