چهار قوه در بدن


فرمود در آدمي چهار قوه است اول جاذبه كه قبول غذا مي كند و جذب مي نمايد و وارد معده مي سازد تا آنجا طبخ و تصفيه شود.

دوم ماسكه كه طعام و غذا را نگاه مي دارد تا طبيعت عمل خود را درباره طعام انجام دهد.

سوم هاضمه كه غذا را در معده طبخ مي كند و خالص آن را جدا كرده و به جميع بدن مي رساند.

چهارم دافعه كه دفع فضلات غذا را مي نمايد.

فكر كن اين چهار قوه در بدن و معده از قدرت حكيم صانع است كه اگر جاذبه نمي بود چگونه حركت براي طلب غذا مي كرد اگر ماسكه نبود چگونه معده مي توانست غذا را هضم كند اگر هاضمه نبود چگونه طبخ مي شد و تصفيه به لطيف و كثيف مي گرديد و اگر دافعه نبود چگونه فضلات دفع مي شد خداي عالم است كه به صنع خود اين قوا را به وديعت در طبيعت انسان نهاده تا هر يك به موقع خود به وظيفه قيام نمايند.