ساختمان دل


فرمود اي مفضل كي دل را در ميان سينه قرار داد و پنهان كرد و پيراهني اطراف آن پوشانيده كه به پرده دل معروف است و دنده ها را بر بالاي آن قرار داد تا از دو طرف دل را حفظ كند و روي دنده ها پوست و گوشتي رويانيد تا از خارج به دل آسيبي نرسد و موجب جراحت آن نگردد.

اي مفضل در حلق دو منفذ قرار داد يكي براي بيرون آمدن صدا و نفس باشد ديگر حلقوم است و متصل است به معده و غذا را به معده مي رساند و بر حلقوم سرپوشي قرار داده كه در هنگام خوردن طعام مانع از رسيدن غذا به ريه مي گردد كه سبب هلاكت انسان مي شود چه اگر سر ذره اي غذا يا آب در قصبة الريه برود سبب سرفه ي دائم مي گردد و موجب خفگي مي شود.

فرمود اي مفضل كي شش را بادبزن دل قرار داده كه پيوسته در حركت است و آن را سستي به هم نمي رسد و بازنمي ايستد براي آنكه حرارت در دل جمع نشود تا آدمي را تلف سازد.

فرمود اي مفضل كي براي منافذ بول و غايط مانند بندها كه در ميان كيسها مي باشد قرار داده كه هر وقت بخواهد بر هم آورند و جمع كنند و هر وقت بخواهند و اراده كنند بگشايند تا آن فضلات از دو مخرج دفع گردد و اگر اين قدرت و صنعت تعبيه نشده بود دائم اين آب جاري مي شد و زندگي را تلخ مي كرد و عيش را فاسد مي ساخت - آدمي چقدر بايد از اين نعمتهاي خفيه الهي شكر كند هر اندازه وصف اين نعم را بخواهيم بنمائيم امكان احصاء ندارد.

«يكي از اطباي بزرگ يهود كه در قرون ماضيه مي زيسته گفته است كه من خدا را از آنجا شناختم كه به آدمي مشك آبي داده كه دهنه آن در پائين قرار دارد و منافذش
باز است و آب آن نمي ريزد هر وقت اراده كنند جاري مي شود و هر وقت اراده كنند بسته مي گردد و آن مشك همين مثانه است كه دليل قدرت الهي است.

امام صادق عليه السلام فرمود اي مفضل آنچه را كه مردم از بدن خود نمي شناسند خيلي بيشتر از آن است كه مردم مي شناسند و آنچه نمي دانند بيشتر از آن است كه مي دانند.

فرمود اي مفضل كي معده را با اعصاب سخت و محكم در نهايت صلابت گردانيد و براي آنكه طعامهاي غليظ را هضم كند به اين رشته هاي استوار تعبيه ساخته و در قبال آن جگر را نرم و نازك گردانيده براي آنكه غذاي لطيف را جذب و قبول كند تا آنجا هضم ديگري لطيف تر از هضم معده نمايد - و آيا اينها دليل بر قدرت و علم و حكمت و تدبير و مصلحت خداي علام نيست؟! شكي نيست كه غير از حكيم داناي توانا كسي نيروي اين همه تدبير علمي و فني را ندارد.