قرارگاه چشم


فرمود اي مفضل فكر كن در خلقت پلك چشم كه به منزله ي پرده بر روي آن قرار داده كه آويخته شود و كنار آن را كه شفر مي نامند مانند ريسمان و بندي است كه به حلقه ها تعبيه شده تا هر وقت بخواهند پرده را بياويزند و هر گاه كه خواهند بالا كشند و ديده را در ميان غاري قرار داده و به آن پرده ها و موهاي مژه ها كه بر آن رويانيده محافظت نموده تا ديده بان بدن باشد و از دستبرد حوادث و آفات و گرد و غبار مصون بماند.


«چشم زيباترين عضو انسان است و لطيف ترين و حساس ترين اعضاء بدن است ملاحت و زيبائي جذابيت و گيرندگي هر كس به چشم اوست و حيات و زندگي هم به چشم است اگر چشم لحظه ي درد بگيرد زندگي بر انسان تاريك و تلخ مي گردد و به همين جهات بود كه وقتي عمر گفت لا هم كهم الارث و لا وجع كوجع الضرس يعني هيچ همي بالاتر از ارث و دردي بالاتر از درد دندان نيست.

شاه ولايت فرموده لا هم كهم الدين و لا وجع كوجع العين يعني هيچ همي بالاتر از قرض نيست و هيچ دردي بدتر از درد چشم نيست».