مغز و كاسه سر


فرمود اي مفضل دماغ و مغزي كه در سر است اگر براي تو گشوده شود خواهي ديد كه چگونه آن را پيچيده اند و به حجابي محفوظ نموده به چند حجاب پوشيده شده كه باز و بسته مي شود و مانند كتاب يا طوماري كه نوشته شده و به هم پيچيده گرديده و هر وقت مطلبي را گذشته كه امروز به نام وجدانيات منعزله مي خوانند به اراده باز مي شود و به اراده بسته مي گردد و از محفوظات آنچه بخواهند در نظر مي آورند و مانند فيلمي از پيش چشم مي گذرانند.

و كاسه سر را خداوند براي محافظت صومعه سراي حواس و مخزن ادراكات قرار داده تا آسيبي بدانها نرسد و بر روي كاسه سر مو رويانيد كه به مثابه پوستيني باشد و سر را از گرما و سرما و آفات فشار هوا حفظ فرمايد و از خلل و فرج موها هواي بيشتري بر مغز برسد آيا اين همه دقايق و الطاف و علم و قدرت از آثار طبيعت بي شعور است يا از خداي واحد احد قادر تواناي دانا - و آيا سزاوار سپاس و شايسته شكر و نعت و حمد نيست؟!