اعضاي بدن


فرمود اي مفضل در اعضاي بدن خودت تفكر و تدبر نما كه خداوند عالم هر يك را براي غرضي و انجام حاجتي آفريد كه هر عضوي وظيفه اي را انجام مي دهد كه ديگري نمي تواند آن را انجام دهد مثلا پاها براي راه رفتن و دستها براي كار كردن چشمها براي ديدن و دهان براي غذا خوردن و معده براي هضم كردن و جگر براي جدا كردن اخلاط بدن و منافذ بدن براي بيرون دادن فضلات تا هنگام دفع فضولات و فرج براي حصول نسل و همچنين ساير اعضاء و احشاء و امعاء و غيره كه هر يك براي كاري آفريده شده و بايد با تفكر و تدبر مصلحت هر يك را دريافت.

مفضل گفت يابن رسول الله گروهي مي گويند اين كار طبيعت است؟!

امام صادق عليه السلام فرمود اي مفضل از آنها بپرس اين طبيعت كه شما موجد اين امور مي دانيد آيا داراي علم و قدرت است و با توانائي و دانائي كار خود را انجام مي دهد يا نه - اگر بگوئيد علم و قدرت دارد پس به نام خدا كافر شده و آن را طبيعت اسم نهاده اند در حالي كه طبيعت شعور و اراده ندارد و علم و قدرت براي آن نيست و آن خداوند است كه با علم و قدرت موجودات را به وسيله اسباب و علل آفريد و براي هر يك خواصي به وديعت نهاده و موظف به خدمتي نموده است - طبيعت تركيب مواد و عناصر و تجزيه و تحليل آنهاست از خود شعور و ادراكي ندارد.