آلات توالد و تناسل


فرمود خداوند عالم براي طفل مذكر و مؤنث آلتي آفريده تا بقاء نسل بدين وسيله محفوظ بماند - به مرد آلتي داد در خارج تا با حالتي نعوذ كند و آلت تجمع نطفه گردد و براي زن ظرفي در رحم قرار
داد تا به وسيله اين آلت نطفه به قعر آن ظرف رحم ريخته شود و با تلفيق اين تلقيح شرعي آب مرد و زن جمع و به هم پيوسته مي گردد و هسته اولي انسان را تشكيل مي دهد و در يك حرارتي ثابت در سه بطن و سه تاريكي حفظ مي كند تا آسيبي نبيند و رشد و نمو نمايد تا آن وقت كه مراحل تكامل آن طي گردد. و بيرون خرامد.