آب جاري دهن اطفال


فرمود اي مفضل اما آبي كه از دهن اطفال جاري مي شود در اكثر اوقات سبب دفع رطوبت بدن را مي نمايد كه منجر به سستي و لمسي بدن مي گردد اگر اين آبها از دهن طفل نريزد موجب دردهاي سخت و صعب و ناراحتي هاي او مي شود چه بسا كه ديوانه مي گردند - و مخبط مي شوند يا به قلنج و لغوه مبتلا مي گردند.

خداوند عليم به حكت و مصلحت اين رطوبات را در آغاز زندگي از دهن و چشم كودك بيرون مي دهد تا موجب صحت و سلامتي او گردد و در بزرگي مزاجش تعديل يابد خداوند بر مخلوق خود تفضلات و عناياتي فرموده اما مردم به آن جاهلند و نمي دانند و اين نعمتهاي خفيه الهي را نمي شناسند تا در آن تفكر و تدبر نمايند و شكرگذاري كنند.