منافع گريه طفل


فرمود اي مفضل فكر كن گريه طفل چقدر مفيد است در دماغ اطفال رطوبتي است كه اگر بماند و تمركز و تراكم يابد موجد علتها و امراض گوناگون مي گردد مانند كوري، تراخم و غيره كه گريه اين رطوبت مفسده انگيز را بيرون مي ريزد و موجب صحت و بهداشت طفل مي گردد.

اما پدر و مادر از اين گريه متأثر مي شوند و از منافع گريه آن غافلند و سعي مي كنند او را ساكت نمايند در حالي كه از مصلحت نيكوي آن بي خبرند و چه بسا كه ملحدان و زنديقان مذمت مي كنند و نمي دانند قدرت الهي در اين كار خير چه منافعي نهفته است آنجا كه مصالح اشياء را نمي شناسند خرده گيري در مدبر آن مي كنند و حال آنكه عارفان از وقايع آفرينش مطلعند و از منافع آن خبر دارند و شكر نعمتهاي الهي را مي نمايند.