آفرينش عالم صغير يا خلقت انسان


فرمود از خلقت آدمي عبرت گيريد كه خداي تعالي در جنين او را در سه ظلمت «تاريكي شكم - تاريكي رحم - تاريكي جنين و بچه دان» حفظ مي فرمايد و در اين سه تاريكي او را غذا مي دهد و حفظ
مي كند كه آزار و اذيت نبيند و در جلب غذا و منافع و دفع مضار از خون حيض و غيره بلائي به او نرسد - خداي تعالي خون او را در يك قرع و انبيقي تصفيه نموده به او مي رساند تا مدتي كه مراحل كمال را مي پيمايد و بنيان بدنش استوار گردد و پوستش قوت گيرد و از فشار هوا رنج نبيند.

«چه بدن و گردش خون داراي فشاريست كه اگر فشار هواي خارج بر بدن وارد نگردد اين عروق و اورده و شرائين از فشار داخلي پاره و قطع مي گردد و قدرت الهي اين است كه در خارج هوائي آفريده با فشار متناسب تا فشار حركت خون را ملايم طبع و حفظ نفس و تركيب بدن قرار دهد».

چون جنين مستوي و محكم گرديد و متناسب با فشار هواي خارج شد مادرش را درد زائيدن بر او مستولي شود و فرزند با فشار داخلي و خارجي كه از طبيعت بر او و مادرش وارد مي گردد متولد مي شود و به اين دنيا قدم مي گذارد.

«به شرحي كه در جلد زندگاني امام محمد باقر (ع) در بيان بدا گفته شد»

چون فرزند از مضيق رحم و ظلمات ثلاث تن نجات يافت و قدم به دنيا نهاد و به غذاي ديگري محتاج شد خداوند عالم و مدبر حقيقي عالم همان خون را به صورت شير در رگهاي پستان تصيفه و لطيف نموده و رنگ خوني آن را به رنگ سفيد شير مبدل مي سازد - و رنگ و طعمش نيز تبديل به طعم و مزه گوارائي مي گردد - تا غذاي موافق طبع او گردد.

نگارنده گويد - پس از دوازده قرن امروز علم به ثبوت رسانيده كه خون عين شير است و گلبولهاي شير عين گلبولهاي خون است و با ميكروسكوپها و آزمايشگاهها ثابت شده كه خون عين شير است با اين تفاوت كه رنگش سفيد شده و حرمت او به حليت رسيده و حرام حلال شده است».

اين كودك با همان حال گريه در جنين به دنيا مي آيد و زبان مي گشايد و دهن باز مي كند و طلب غذا مي كند و در اثناء همين لحظات الهام تكويني به پستان مي گردد و شير فشار بيرون آمدن مي كند و مانند دو مشگ آب پر از شير شده حاضر و آماده تا هر آن و لحظه ي غذا بخواهد بتواند استفاده كند.

اين غذا براي امعاء نازك او چرب و ملايم است و مدتي بايد از اين غذاهاي رقيق بياشامد تا قوت گيرد.

اتفاقا امتحان شده كه مادرش در آن اوان نمي تواند غذاي صعب الهضم و حاد و تند بخورد كه موجب دل درد كودك مي گردد - و لذا بايد مادر در چند ماه اول تولد كودك بسيار مراعات غذاهاي سهل الهضم را بنمايد.