مردي كه هميانش را از دست داد


در يك خبر ديگر چنين است كه مردي از خارج مدينه به خواب رفت و چون بيدار شد گمان كرد كه هميان او را دزد برده نزديك او امام جعفرصادق عليه السلام نماز مي خواندند آمد حضور او گفت تو هميان زر مرا برداشتي و سرقت نموده اي البته امام را نشناخت و در تو هم فقدان هميان بود حضرت صادق عليه السلام فرمود در هميان تو چقدر زر بوده گفت هزار دينار او را به خانه برد پذيرائي كرد و دو هزار دينار به او داد - آن مرد عرب از منزل بيرون آمد هميان زر خود را پيدا كرد برگشت منزل امام عذرخواهي كرد هزار دينار را رد كند حضرت صادق عليه السلام فرمود آنچه ما در راه خدا داديم پس نمي گيريم - آن مرد تعجب كرد پرسيد اين مرد با گذشت كيست؟ گفتند امام جعفرصادق عليه السلام است.