روايت ديگر درباره امامت امام جعفرصادق


سليم بن قيس هلالي از عبدالله بن جعفر طيار روايت كرده كه گفت نزد معاويه بودم امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام و عبدالله بن عباس و عمرو بن ام سلمه و اسامة بن زيد آمدند و يك اختلافي بين ما و معاويه بود و من در احتجاج استدلال كردم كه از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم فرمود من اولي به مؤمنين از نفوس آنها هستم و پس از من برادرم علي بن ابيطالب اولي است و چون علي شهيد شود حسن بن علي و پس از او حسين بن علي چون او شهيد شود پسرش علي بن الحسين
از نفوس مؤمنين به خودشان اوليتر هستند و پس از او پسرش محمد بن علي و پس از حسين 9 نفر ديگر از اولاد حسين اولي به مؤمنين از نفوسشان مي باشد و من خدا را به شهادت مي طلبم كه اين سخنان را از پيغمبر شنيدم امام حسن و امام حسين و عبدالله بن عباس و عمرو بن ام سلمه و اسامة ابن زيد همه گفتند كه ما شنيديم از پيغمبر خدا عين اين مطلب را و اين خود دليل بر امامت و نص بر ولايت امام جعفرصادق عليه السلام مي باشد.

روايت ديگري هست كه يهودي در مردن ابوبكر نزد اميرالمؤمنين عليه السلام آمد هفت مسئله پرسيد كه يكي اسامي ائمه معصومين اماميه است كه او در كتاب عهد قديم و جديد ديده بود و عمر حاضر و جريان را شنيد و در كتاب كافي و وافي نقل شده است.