اصل عقل است


مردي نبطي مي آمد در مجلس درس امام بسيار مي نشست و مسائلي مي پرسيد برخي از اصحاب به او اعتراض كردند من جمله يكي به اهانت و نظر تحقير گفت اين مرد نبطي است.

امام صادق عليه السلام فرمود اصل مرد عقل او است و حسب و نسب و دين و تقوي در بزرگي او مؤثر است مردم همه فرزندان يك آدم هستند و برتري به عقل و فضيلت است.