مهماني و شراب


در كافي از هارون بن جهم روايت شده كه وقتي امام جعفرصادق عليه السلام به خانه ابومنصور دوانيقي رفت يكي از امراء منصور پسري داشت او را ختنه كرده بود و جمعي را به مهماني دعوت كرد و آن حضرت را هم دعوت نمود امام صادق عليه السلام
بي ريا به مهماني رفتند چون سفره گستردند يكي از حضار آب خواست براي او قدحي شراب آوردند - امام جعفرصادق عليه السلام از سر سفره برخاست پرسيدند چرا بلند شدي فرمود رسول خدا فرموده است ملعون است ملعون است كسي كه به اختيار خود بر سر سفره ي بنشيند كه در آن خمر و شراب بنوشند.

اين درسي بود براي مردان پارسا و باتقوي كه با شارب الخمر ننشينند و با آنها هم غذا نشوند و از اين طبقه احتراز جويند.