حلم و بردباري امام ششم


امام ششم داراي حلم و شكيبائي بود و دور و نزديك در برابر او يكسان بودند در زندگي سياسي او با آنكه دوستان و بيگانگان بسيار به او رنج رساندند همه را با حلم و بردباري برگزار كرد و مي فرمود.

اني لاحب ان يعلم الله اني ذللت رقبتي في رحمي و اني لابادر اهل بيتي اصلهم قل ان يستغنوا عني [1] .

حوادث و انقلابات زندگي سنگ محك امتحان است تا مقدار توانائي مرد معلوم شود با سوانح و بلايا سراير انسان روشن مي شود و با اين حوادث كه بر امام صادق وارد شده شخصيت او با اقربايش معلوم و مشخص مي گردد - هر چه به او شماتت و دشنام مي دادند يا در مقام آزار و اذيتش قدم برمي داشتند صبر و شكيبائي او بيشتر مي شد - يك روز فرزندش از دست كنيزش افتاد و همانجا جان بداد حضرت در اين مصيبت سخت بردباري كرد و هيچ سخن تندي بر لب نراند.


پاورقي

[1] بحارالانوار ص967 ج18 حيات الصادق ص 66 ج 1.