سيرت و اخلاق امام ششم


اسرار دروني آدمي از اخلاق بيرون او هويدا است و اخلاق بيروني مظهر اسرار دروني انسان است و لذا با توجه به صورت قضاوت در سيرت مي كنند و علم قيافه شناسي هم از همين جا سرچشمه گرفته.


شهامت در بيان و صداقت لهجه و جسارت در بيان مكنونات نمونه از صدق و صفاي خانه دل است و به عكس ريا و مكر و خدعه و مسامحه و مجامله و باري به هر جهت كردن نمونه كدورات طبيعت است.

هر چه در قلب ظاهر شود مانند كليد برق است كه فوري شمع خارج را روشن كند هر بارقه ي بر صفحه دل وارد مي شود بدون درنگ زبان را به حركت درمي آورد و گاهي اين رابطه بي سيم به قدري قوي است كه بي موقع هم خاطره دروني بر حركت لساني غالب و به تنهائي به سخن گفتن مي پردازد - و شاعر اديب گفته است.ثوب الريا يشف مما تحته

فاذا التحفت به فانك عارصاحبان اخلاق فاضله داراي سرائر پارسائي و پرهيزكاري و صاحب نفوس زاكيه اي مي باشند آنها همواره مراقب نفوس خود هستند كه پيرامون فتنه و فساد نمي گردند بلكه از آشوب و ماجراجوئي مادي جلوگيري مي كنند.و مهما تكن عند امري من خليقه

و ان خالها تخفي علي الناس تعلمسنن و آداب خوش خلقي و سازش با افكار عمومي در كشف حقايق و راز امور عامل مؤثري است.طبعي به هم رسان كه بسازي به عالمي

يا همتي كه از سر عالم توان گذشتولي قهرا صاحبان فضايل نفساني محسود معاصرين واقع مي شوند و حقد و حسد امري است كه چهره زيباي درخشان آنها را مي پوشاند.

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام داراي سيرت عاليه و ضمير روشن به نور الهي بود او چنان بود كه مي نمود و چنان نمود كه بود ملاقات هاي با مردم و علماي يهود و نصاري ديدار خلفا و علماء مذاهب مختلفه و سخنان آنها شاهد صدق كلام است او در جمله اهل البيت بود كه طيب و طاهر و منزه از هر لوث پليدي بود در علم و دانش قرآن ناطق و درياي متلاطم و اقيانوس مواج علم و هنر بود صورتش چون سيرتش منور و پرتوافشان و انديشه اش با عملش راهبر هدايت و ارشاد افكار عمومي بود او داراي نفس قدسي و قدرت اجتهاد و استنباط و مفسر و مبين كامل قرآن و مصلح اخلاق و سيرت مردم مسلمان بود.