شمشير زدن از كسب حلال آسان تر است


يكسال مخارج امام ششم به سبب تجمع سادات و دنباله قحطي و گراني زياد شد بر آن تصميم گرفت كه تجارت را هم بر فلاحت بيفزايند تا خرج منزل تأمين شود هزار دينار فراهم كرد و غلامي داشت به نام مصادف فرمود اين هزار دينار را مال التجاره اي بخر با قافله اي بازرگاناني كه به مصر مي روند برو به اميد خدا شايد بركتي كني.

مصادف پارچه خريد و با قافله حركت كرد نزديك مصر رسيد و خبردار شد كه اين متاع بازار خوبي دارد با هم پيمان بستند و تباني كردند كه به صد در صد منافع بفروشند وارد مصر شده فروختند و برگشت حضور امام دو هزار دينار در دو كيسه تقديم كرد گفت يكي اصل سرمايه ديگري منافع تجارت.

امام صادق عليه السلام فرمود جريان خريد و فروش خود را بگو مصادف گزارش داد وقتي امام تعهد آنها را براي فراهم آوردن بازار سياه و به صد درصد منافع شنيد فرمود اين كار درست نيست شما براي مسلمانان بازار سياه به وجود آورديد و قسم ياد كرديد جنس خود را گران بفروشيد - انصاف و عدالت را كنار گذاشتيد - عرضه و تقاضا نبود بلكه اجبار بازار سياه بود من هرگز چنين نفعي را نمي خواهم دست برد توي كيسه هزار دينار اصل سرمايه را برداشت و از منافع صرفنظر كرد و فرمود اي مصادف شمشير زدن از كسب حلال آسان تر است يا مصادف مجالدة السيوف اهون من طلب الحلال [1] .پاورقي

[1] بحار الانوار ص 121 ج 11.