چرا دعا كنم


مردي حضور امام صادق عليه السلام آمد و داراي هيجان و اضطراب بود گفت يابن رسول الله مشكلي دارم در حق من دعا فرمائيد كه خداوند به من وسعت رزق عنايت كند و از فقر و تنگدستي نجات دهد.


امام ششم فرمود من هرگز دعا نمي كنم!!

چرا دعا كنم؟!

خداوند براي هر كاري راهي نشان داده بايد از راه خود وارد شد - براي وسعت زندگي و مشكلات امر معاش بايد سعي و عمل كرد - كوشش و فعاليت نمود صبح زود از خانه به اميد خدا و با توكل به حق بيرون رفت و متوسل به كار شد تو مي خواهي در خانه بنشيني و در را به سوي خود ببندي و از ديوار براي تو پول و احتياجات برسد - محال است با دعاي روزانه و در خانه نشستن كار حل نمي شود بايد به دنبال كار رفت و دعا را خواند و كوشش نمود تا خداوند موجبات تسهيل معيشت را فراهم فرمايد.