شما برتر از او هستيد


مردي از سفر حج برمي گشت. خدمت امام صادق شرفياب شد سرگذشت خود و همسفران را بيان كرد و تعريف يكي از آنها را بسيار نمود مي گفت چه مرد بزرگواري است ما به معيت همچو مرد شريفي به مكه مشرف شديم

پرسيدند چگونه بود؟

گفت تا به منزل مي رسيديم مي رفت به كناري سجاده اش را مي گسترد و مشغول نماز و دعا و عبادت مي شد.

امام صادق عليه السلام پرسيدند كارهاي او را كي انجام مي داد مركب سواري او را كي تيمار مي كرد و علوفه و آب مي داد؟

- حاجي گفت البته ما افتخار اين كار را داشتم او فقط به كارهاي مقدس خويش مشغول مي شد - كاري به اين كارها نداشت؟

امام ششم عليه السلام فرمود بنابراين شما بر او برتر بوده و بر او رجحان داشته ايد؟! زيرا هر كس خدا را اطاعت كند در خدمت خلق است.

نبايد بنده خدا سر بار ديگران براي دنيا باشد به عنوان آنكه عبادت خدا مي كند اين عبادت تا حدي پسنديده است كه زحمت او بر ديگري بار نشود.