تعليمات امام صادق درباره اخوت و برادري


مكتب جعفري امتيازاتي از ساير مكاتب تربيتي و تعليمي دنيا داشت كه يكي از آن ايجاد اخوت و برادري و تحكيم مباني دوستي و مهر و الفت و علاقه اي بود كه بين شاگردان اين مكتب به وجود آوردند و در سايه آن افاضات علمي عميقي بي حساب يافت و توسعه اي روزافزون گرفت.

اكنون ما شمه ي از اوصاف برادري را كه در كلمات و تعليمات امام ششم آشكار است بيان مي كنيم - ابي بصيره مي گويد از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مي فرمود:

المؤمن اخو المؤمن كالجسد الواحد ان اشتكي شيئا منه وجد الم ذلك في ساير جسده و ارواحهما من روح واحدو ان روح المؤمن لاشد اتصالا بروح الله من اتصال الشعاع الشمس بها [1] .

فرمود مؤمن برادر مؤمن است آنها مانند يك جسد واحد هستند كه هرگاه در عضوي دردي و رنجي پيدا شد اعضاء ديگر ناراحت مي گردند و جانهاي مؤمنين از يك جان است
و همانا اتصال روح مؤمن به روح پروردگار بيش از اتصال شعاع و نور خورشيد به خورشيد است.جان خوكان و سگان از هم جداست

متحد جانهاي شيران خداستباز فرمود المسلم اخوالمسلم لا يظلمه و لا يخذله و لايخونه ويحق علي المسلمين الاجتهاد في التواصل و التعاقد علي التعاطف و المواسات لاهل الحاجه و تعاطف بعضهم علي بعض حتي تكونوا كما امركم الله عزوجل رحماء بينكم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من امرهم علي ما مضي عليه معشر الانصار علي عهد رسول الله

فرمود مسلمان برادر مسلمان است بيدادگري و ظلم و ستم نمي كند خيانت نمي نمايد و برادر مسلمان را بيچاره نكند و لازم است بر هر مسلمان كه كوشش كنند در نزديك شدن افراد به يكديگر و پيمان بندند بر عطوفت و مهرباني با يكديگر و همدردي بنمايند با نيازمندان و هر محتاجي را به نياز خود برسانند و تبادل عواطف كنند و در مال و جان مواسات و برادري نشان دهند تا آنجا كه مورد توجه حق قرار گرفته و مصداق آيه كريمه واقع شوند كه مي فرمايد مسلمانان بين هم مهربان و براي دشمن صف واحدي تشكيل مي دهند آنها با هم در تمام شئون زندگي شريك حزن و شادي و الم و فرح مي باشند در ناگواريها برادرند و در اندوه پشتيبانند و در غايب هم حافظ منافع و حقوق يكديگر هستند اين است معني برادري و برابري و اثر تربيت مكتب اسلام در ميان مسلمين.

قال عليه السلام تواصلوا و تباروا و ترحموا و كونوا اخوة بررة كما امركم الله به اصحاب خود مي فرمود با هم بپيونديد گرم باشيد مهربان و رؤف باشيد نيكي كنيد برابري در مال و برادري در كار نشان دهيد همانطور كه خداوند تعالي شما را به برادري امر فرموده است.


پاورقي

[1] كافي ص 381.