تفكيك اراضي و املاك


سطور اوراق زندگاني امام صادق شگفت انگيز است تا كسي به همه آنها واقف نگردد اهميت و عظمت آن را نمي يابد.

يكي از كارهاي تعجب آور امام صادق رفتار آسماني او است با مردم كه به ترتيب ربوبي بوده و با شركاء و اقران و همسايگان مزروعي و فلاحتي و كشاورزي مانند پدر مهربان بلكه عالي ترين مراتب نوع دوستي عمل مي كرد.

در كافي روايت شده كه فرمود بين من و مردي زميني مشترك بود مي خواستم تفكيك كنم آن مرد داراي علم نجوم بوده و منتظر بود ساعتي سعد پيدا كند و آن زمين را تفكيك نمايد و هر ساعتي كه مشخص مي كرد براي او مسعود و براي من منحوس بود تا روزي به همين منوال پيش آمد رفتم براي تفكيك همان ساعتي كه براي او مسعود براي من منحوس بود ملك را تقسيم كرديم از حسن اتفاق آن قطعه مرغوب نصيب من شد و آن قسمت نامرغوب به او رسيد چون از قرعه فارغ شديم آن مرد دست راست بر دست چپ زد گفت هرگز چنين نديده بودم كه طالع ببينم و سعد باشد و براي من خلافش ظاهر گردد.

به او گفتم گوش كن تا حديثي براي تو از جدم نقل كنم رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود خداوند هر كس را بخواهد مسرور سازد از او بدي را دفع مي كند و هر كه بخواهد بد او دفع شود بايد آن روز را به صدقه افتتاح كند تا خداوند نحوست را از او برطرف و زائل سازد و هر كس دوست دارد خداوند شري را از او بگرداند در آغاز شب صدقه بدهد تا بدي در آن شب از او دور گردد من چون خواستم به اينجا بيايم افتتاح كردم خروج خود را به صدقه و از خدا خواستم بدي را از من برطرف سازد و اين كار بهتر از علم نجوت تو بود - چه علم نجوم بايد با توجه به حق باشد نه متكي بر عدد كه بسيار افتد كه اشتباه رخ دهد.

در پرورش خود و خاندانش هميشه شكر مي كرد و شكر او صدقه دادن بود مي فرمود نعمت الهي را بدين گونه شكر جلب مي كنم.