فرق بين خراج و في ء


خراج مالياتي بوده كه از مردم مي گرفتند و زمان معاويه ماليات سرشماري گرفت و يك سال به چند ميليون بالغ گرديد.

خراج زمين آن بود كه صلح بر خراج مي شد تا به مسلمين داده شود و متعلق به همه مسلمين بود