فهرست ابواب فقه جعفري


1- كتاب طهارت شامل 5 باب

باب 1 اقسام آبها.

باب 2 وضوء

باب 3 غسل و اقسام آن و احكام اموات.

باب 4 تيمم

باب 5 نجاسات

2- كتاب صلوة شامل 8 باب

باب 1 در مقدمات نماز

باب 2 افعال نماز

باب 3 نمازهاي واجب

باب 4 نمازهاي مستحب

باب 5 احكام سهو و نسيان

باب 6 نماز جماعت

باب 7 نماز خوف

باب 8 نماز مسافر

3- كتاب زكوة شامل پنج باب

باب 1 وجوب و شرايط وجوب.

باب 2 چيزهائي كه زكوة آن واجب است.

باب 3 مستحقين زكوة

باب 4 زكوة فطره

باب 5 خمس

4- كتاب صوم شامل پنج باب

باب 1 و 5 نيت و محل صوم


باب 2 آنچه امساك از آن واجب است.

باب 3 اقسام صوم

باب 4 اشخاص معذور

باب 5 اعتكاف

5- كتاب حج شامل ده باب

باب 1 اقسام حج

باب 2 انواع حج

باب 3 احرام

باب 4 تروك احرام

باب 5 كفارات احرام

باب 6 طواف

باب 7 سعي

باب 8 افعال حج

باب 9 عمره

باب 10 محصور و مصدر

6- كتاب جهاد شامل چهار فصل

فصل 1 كساني كه جهاد بر آنها واجب است.

فصل 2 كساني جهاد با آنها واجب است.

باب 3 غنائم جنگ

باب 4 امر به معروف

7- كتاب متاجر شامل 13 فصل

فصل 1 اقسام تجارت

فصل 2 مستحبات و مكروهات

فصل 3 عقد

فصل 4 خيارات

فصل 5 عيوب


فصل 6 نقد و نسيه

فصل 7 بيع

فصل 8 تسليم

فصل 9 بيع رباء و صرف

فصل 10 بيع ثمار

فصل 11 بيع حيوان

فصل 12 سلف

فصل 13 شفعه

8- كتاب اجاره شامل 9 فصل

فصل 1 اجاره

فصل 2 مزارعه و مساقات

فصل 3 جعاله

فصل 4 سبق و رمايه

فصل 5 شركت

فصل 6 قسمت مضاربه

فصل 7 وديعه

فصل 8 عاريه

فصل 9 لقطه

9- كتاب غصب

فصل در غصب

فصل در احياء موات

10- كتاب دين شامل 9 فصل

فصل 1 در دين

فصل 2 در رهن

فصل 3 در حجر

فصل 4 ضمان


فصل 5 حواله

فصل 6 كفالت

فصل 7 صلح

فصل 8 اقرار

فصل 9 وكالت

11- كتاب بخشش ها شامل چهار فصل

فصل 1 در هبه

فصل 2 وقف

فصل 3 مسائل

فصل 4 وسايا

12- كتاب نكاح شامل ده فصل

فصل 1 اقسام نكاح

فصل 2 در اولياء

فصل 3 در محرمات

فصل 4 در متعه

فصل 5 در نكاح كنيز

فصل 6 در عيوب

فصل 7 در مهر

فصل 8 قسمت و نشوز

فصل 9 احكام اولاد

فصل 10 در نفقه

13- كتاب الفراق شامل هفت فصل

فصل 1 در طلاق

فصل 2 اقسام طلاق

فصل 3 در عده

فصل 4 در خلع و مبارات


فصل 5 در ظهار

فصل 6 در ايلاء

فصل 7 در لعان

14- كتاب عتق شامل چهار فصل

فصل 1 در رق و بنده شدن

فصل 2 عتق

فصل 3 تدبير

فصل 4 كتابه

15- كتاب سوگند شامل سه فصل

فصل 1 نذورات

فصل 2 عهود

فصل 3 كفارات

16- كتاب صيد و ذباحه شامل شش فصل

فصل 1 صيد

فصل 2 ذباحه

فصل 3 اطعمه

فصل 4 اشربه

فصل 5 جامد

فصل 6 مايع

17- كتاب ميراث شامل 13 فصل

فصل 1 در اسباب ارث

فصل 2 مرتبه اول

فصل 3 مرتبه دوم

فصل 4 مرتبه سوم

فصل 5 ميراث زوج

فصل 6 ميراث نسب


فصل 7 ميراث ولاء

فصل 8 موانع ارث

فصل 9 مخارج سهام

فصل 10 ميراث ولد ملاعنه

فصل 11 ميراث خنثي

فصل 12 ميراث غرق شده

فصل 13 ميراث محبوس

18- كتاب قضا و شهادات در حدود 12 فصل

فصل 1 در صفات قاضي

فصل 2 در چگونگي حكم

فصل 3 در سوگند دادن

فصل 4 در مدعي

فصل 5 در صفات شاهد

فصل 6 در لواط و مساحقه و قيادة

فصل 7 در حد قذف

فصل 8 حد سكر

فصل 9 حد سرقت و دزدي

فصل 10 حد محارب و غيره

19 - كتاب قصاص و آيات شامل 13 فصل

فصل 1 در قتل

فصل 2 شرايط قصاص

فصل 3 اشتراك در قتل

فصل 4 ثبوت قتل

فصل 5 كيفيت قصاص

فصل 6 ديه نفس

فصل 7 ضمان ديه


فصل 8 ديه اعضاء

فصل 9 ديه منافع

فصل 10 ديات جراحات

فصل 11 ديه جنين درست

فصل 12 جنايت بر حيوان

فصل 13 ديه عاقله