فهرست فقه جعفري


فقه جعفري عبارت است از فروع احكام شريعت اسلام كه بدين ترتيب تعليم شده است.

اصول دين - فروع دين.

اصول دين پنج است 1- توحيد 2- نبوت 3- عدل 4- امامت 5- معاد و اين پنج غيرقابل تفكيك است.

فروع دين عبارت است از:

نماز - روزه - خمس - زكوة - حج - جهاد - امر به معروف - نهي از منكر - تولي و تبري كه كتب فقه مشحون بر اين فروع باضافه قوانين عقود و ايقاع و احكام قصاص و ديات است.

اين ابواب فقه مستقيم از طرف پيغمبر خدا به مردم مسلمان تعليم مي شد و هر جا نقصي براي مردم مشاهده مي شد از امام علي بن ابيطالب و يازده فرزندش كه ائمه اثني عشر معصومين و منصوب و منصوص به نام و نشاني و علم و فضيلت بودند به مردم تعليم مي شد و مشكلات و متشابهات و معضلات علوم براي مردم تشريح و تجزيه و تحليل مي گرديد و اين دوازده امام در طول سه قرن شخصا خود ترجمان عملي عقايد و اعمال اسلامي بودند كه عملا مبادي دين را به مردم مي آموختند و مسائل حلال و حرام را در تمام شئون زندگي به مسلمين تعليم مي كردند و كتاب خلاف شيخ و پس از آن لمعه شهيد و شرح لمعه و شرايع و تبصره علامه و جواهر و حدايق و غيره بهترين مظاهر فقه شيعه اماميه مي باشد كه تمام مسائل را با تمام نظريات احتمالي حول و حوش آن بيان كرده اند و در كتاب الفقه علي مذاهب الاربعه به روش خلاف شيخ آراء شيعه اماميه نقل شده و اختلاف مذاهب اربعه در طريق عمل بيان گرديده تا مورد اختلاف مانند وضوء از مرفق به پائين كه اهل سنت از پائين به بالا غسل مي دهند يا مسح سر و پاها كه آنها غسل مي دهند يا نماز كه آنها دست بسته مي خوانند يا وقت نماز كه به رويت حمرت شفق شروع مي كنند و اماميه تا مغرب شرعي نشود نماز نمي خوانند يا روزه و به رويت ماه يا شياع يا اتمام عمل مي كنند و حج كه آنها نماز حج تمتع نساء نمي خوانند و متعه كه عمر حرام كرد و شراب كه خوردن آن را جايز مي دانند و لواط كه جايز مي دانند و ساير مواردي كه اگر فرصت شد استخراج مي كنيم و به نظر خوانندگان برسانيم - تنزه و تهذيب و اتقان و استحكام قوانين فقه شيعه اماميه اثني عشريه را نشان مي دهد به طوري كه اخيرا كه فقه جعفري در قلب عالم اسلامي يعني الازهر مصر تدريس مي گردد و كتاب مخصتر نافع علامه حلي متوفي سال 676 را در ارث اوقاف مصر رمضان 1376 طبع و نشر نموده و مفتيان بزرگي مانند شيخ شلتوت و غيره به آراء اماميه فتوي دادند و محكمترين مسائل فقه اسلامي شناختند و اينك فهرست ابواب فقه جعفري را نقل مي كنيم تا توجه خوانندگان جلب گردد.