فقه جعفري يا احكام قرآن


فقه اسلام يعني فقه جعفري و فقه اماميه يعني فقه اسلام زيرا اماميه آنها هستند كه احكام اسلام را از قرآن و عترت گرفته اند و در اخذ فقه اسلام به واسطه غير موثق متشبت نشده و مستقيم از روات موثق و مورد اعتماد ائمه اطهار (ع) در طول سه قرن فقه اسلام را اخذ نموده اند و بارزترين آن در مكتب جعفري تدريس شد و چون عقايد و افكار مختلف فرق متنوع پديد آمد حضرت امام ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق يك دوره كامل از تفسير قرآن و فقه اسلام به روايت اجداد كبار خود از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نقل و تدريس فرمود و فهرست كتب فقه اماميه كه مورد تأييد و قبول علماي كبار و منصف برادران سني هست براي اطلاع خوانندگان ما مهمترين موارد اختلافي كه بين اماميه و مذاهب اربعه مشهور هست نقل مي كنيم تا موضوع روشن گردد و چون اكثر خوانندگان عزيز به فقه اسلام كه دست اماميه اثني عشريه به نام مذهب جعفريست آشنا هستند ما فقط به موارد اختلاف كه آراء هر دو دسته را روشن مي كند قناعت مي كنيم.