روات معروف شيعه اماميه


از روات حديث شيعه رجالي هستند كه شهرت جهاني دارند و آنها نه تنها شاگردان مكتب جعفري بوده بلكه ملازم محضر آن حضرت و از اصحاب امام بوده و بر روش آن حضرت مي رفتند و از اين جهت آنها را شيعه و پيرو گفته اند كه مشهورترين آنها:

ابان بن تغلب - ابوسعد كوفي از روات امام سجاد و امام باقر و امام صادق عليهم السلام است او به نقل شيخ در فهرست غلام جرير بن عباد بوده مردي ثقه جليل القدر عظيم المنزله در حديث بوده امام باقر او را مأمور درس فقه و حديث در مسجد مدينه نمود. ابن نديم مي نويسد او كتب معاني القرآن - كتاب القراآت - كتاب من الاصول بر مذهب شيعه روايت نموده. [1] .

ابان بن عثمان - ابان بن عثمان بن احمر بجلي كوفي كه گاهي بصره و زماني كوفه بوده از پيشوايان اهل حديث است و از محضر امام صادق و امام كاظم نقل حديث نموده.

ابان از اصحاب سته امام ششم است «جميل بن دراج - عبدالله بن مسكان - عبدالله بن بكير - حماد بن عيسي - حماد بن عثمان - ابان بن عثمان» از بزرگان فقهاي اماميه مي باشند كه امام عليه السلام مردم را به آنها مراجعه مي داد.

بكير بن اعين شيباني برادر زرارة بن اعين است كه از اصحاب امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام بوده و چون فوت شد امام ششم فرمود رحم الله بكيرا و هو من الثقات - اين مرد رجالي و پيشواي حديث شيعه از مراجع اصحاب صحاح و غيره است.

جميل بن دراج بن عبدالله نخعي - از روات امام صادق و امام كاظم است كه زمان امام رضا عليه السلام در گذشته وفاتش سال 190 رخ داد از فقهاي شيعه به شمار است.

حماد بن عثمان زياد رواسي كوفي - از روات معروف امام ششم است كه حضرت كاظم و حضرت امام رضا را دريافته وفاتش سال 191 از اصحاب سته فقهاست.

حارث بن مغيره نصري از روات امام باقر و امام صادق و امام كاظم بوده او دانشمندي جليل القدر و مقبول الروايه و عظيم المنزلت است.

هشام بن الحكم از رجال بزرگ بغداد و از طايفه كندي غلام بني شيبان بوده ابن نديم او را از اصحاب امام صادق و از متكلمين شيعه نوشته او دانشمندي صادق و حاضر جواب سريع الانتقال اهل استدلال و احتجاج و مؤلف و مصنفي بزرگوار بوده كتاب امامت - كتاب دلالات و قريب بيست جلد كتاب ديگر از او باقي مانده هشام مردي است كه امام صادق عليه السلام درباره او فرموده روح القدس او را الهام مي كرد.

و هذا ناصرنا بقلبه و يده و لسانه - او مبارزي نيرومند با دشمنان آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم بوده

معلي بن خنيس - معلي بن خنيس از اصحاب امام ششم است او ملازمت حضرت را داشت و از خواص صحابه به شمار رفته و حكاياتي در كتب تاريخ از آنها نقل شده.


پاورقي

[1] ابن نديم ص 308 ابن سعد در طبقات - شعبه در تهذيب ذهبي در ميزان الاعتدال و غيره او را توثيق نموده و به علم و فضيلت ستوده اند.