مدرسه جعفري


مدرسه جعفري بزرگترين منبع ثروت معنوي جهان بشري است بدون هيچ مبالغه و جزاف گوئي اين دانشگاه بزرگ اسلامي بزرگترين سرچشمه علم و فضيلت بوده كه در عصر خودش چندين هزار نفر سيراب شده و هر يك در يك نقطه اي از جهان بساط علم و فضيلت گسترده اند و از آثار مدرسه جعفري اين است كه در هر گوشه و كناري از جهان اسلام هر يك از شاگردان مكتب جعفري اين بساط را گسترده و برنامه را به اجرا گذاشته و هزاران دانشمند بزرگ به گفتار او مباهات و مفاخره مي كنند و سرلوحه سخن آنها قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مي باشد - به گفته شيخ مفيد در ارشاد و شيخ محمد بن علي فتال كه اصحاب حديث را ترجمه نوشته و سيد علي بن عبدالحميد نيلي در كتاب الانوار و شيخ طبرسي در اعلام الوري و ابن شهرآشوب در مناقب و غيره: بيش از 4500 نفر از مكتب جعفري فارغ التحصيل در فنون مختلف بيرون آمدند.

و شهيد در ذكري مي فرمايد امام صادق پاسخ استفتاء چهارصد مصنف را داد كه آنها به نام اصول اربعمائه كتاب خود را تصنيف نمودند و اين چهارصد فقيه از اعلام و اشراف چهار هزار دانشمند بزرگ مدرسه جعفري بودند.