رفتار امام صادق


از مزاياي تعليمات مدرسه جعفري اين بود كه امام صادق عليه السلام آنچه را خود مي خواست بياموزد عمل مي كرد و درس علمي مي داد خودش ترجمان گفتار و عقايد و تعليماتش بود.

شخصا با مردم به فضيلت اخلاقي و مكارم و مكرمت رفتار مي نمود از جسم و جان و روح و روان در خدمت خلق دريغ نداشت - شخصا با مردم در شئون زندگي همكاري مي كرد و نواقص را به آنها مي آموخت - معايب را گوشزد مي كرد محاسن را ياد مي داد.

اخوت و برادري مواسات و مساوات از مزاياي مكارم اخلاقي آن حضرت بود كه عملا در خوراك و پوشاك - رفتار - گفتار - متانت - در نظام اجتماع در توجه به آثار طبيعت و در كمك و بردباري و اعانت و معاضدت و حمايت همه را زير نظر گرفته بود در مدافعه از حقوق مردم و دفاع از تعديات و اجحافات بضعفا شخصا اقدام مي فرمود و هر كجا لازم بود با كمال شهامت تذكر مي داد.

حضرت موسي بن جعفر به صفوان جمال فرمود تو خوب مردي هستي مگر آنكه يك نقطه ضعف و لكه سياهي در زندگاني تست -؟

عرض كرد چيست - فرمود تو با هارون پيمان تجارتي داري و براي حفظ حق خود طول عمر او را مي خواهي مبادا بميرد و حق تو تضييع شود اما بدان كه همين مقدار در ظلمي كه او به مردم مي كند شريك هستي؟ و پدرم امام جعفر صادق شخصا براي دفع اضرار مردم قيام مي كرد تا نظام اجتماع مصون بماند.