حضرت صادق در چشم جهانيان


با ورق زدن اوراق تاريخ زندگاني امام ششم عليه السلام و با توجه كامل به علوم و فنوني كه در اوايل قرن دوم در ميان مسلمين معمول گرديد تمام آن معارف و فرهنگ بدون ترديد از امام محمدباقر و امام جعفر صادق عليهماالسلام به مسلمين تعليم شده و مخصوصا شهرت جهاني امام ششم در ميان ملل غربي براي علوم و معارف عمومي بشري است مانند فيزيك - شيمي - طب - گياه شناسي - جانورشناسي - روانشناسي - علم الاجتماع - فلسفه و غيره كه اكثر كتب مسلمين بدون ترديد در اين رشته ها به امام صادق مي پيوندد و تا قبل از حمله مغول و در جنگهاي صليبي به اروپا راه يافت و كم كم ديدند و خواندند و شناختند و در «رنسانس» و انقلاب علمي اخير ملل غربي در قرن 18-17 ميلادي متوجه مباني تمدن مسلمين شدند و به انواع حيل و خدعه و اقسام وسائل مختلف اين سلسله كتب را جمع آوري كرده به اروپا بردند و از آن مكتب استفاده نموده مثلا طب از ابوبكر زكرياي رازي كه شاگرد مكتب جابر بن حيان بود و جابر هم بدون ترديد شاگرد مكتب امام صادق عليه السلام بود و همچنين فلسفه و علوم طبيعي از آن امام سرچشمه مي گيرد و ملل غربي امام صادق پيشواي مذهب جعفري اسلام را يك مقام بزرگ علمي مي شناسند و به نظر احترام به آن حضرت مي نگرند و امام ششم را بزرگترين شخصيت اسلامي مي شناسند.