حضرت صادق و استجابت دعاء


از سطور سيره امام ششم و برخورد آن حضرت با مردم و اجتماع مخصوصا در تحولات زندگي سياسي ديديم كه حضرت امام صادق عليه السلام مستجاب الدعوه بوده و مكرر در سفر حج و در كنار خانه خدا و بالاي كوه ابوقبيس و مقام ابراهيم و مدينه و ربذه و ساير امكنه و بلدان كه لازم مي شد از خداوند مدد غيبي براي تفوق خود بر دشمن بخواهد يا از خداوند مسئلت آب و نان و ميوه بنمايد همه جا دعاي آن حضرت مستجاب مي شد و با يك لب به هم زدن و يك لحظه توجه به خداي عالم خداوند او را بر دمشن ظفر مي داد و شر دشمن را از سر او دفع مي فرمود چنانچه شش بار منصور خشن متعصب بي رحم به قصد كشتن در دل شب امام ششم را احضار كرد و هر بار امام دعائي كرد و خداوند دل او را منقلب نمود و تصميم او عوض شد به جاي خشم و غضب رحم و رأفت نموده و از امام ششم عليه السلام عذرخواهي كرد و بذل عاطفه نمود.