رساله امام صادق درباره غنائم و وجوب خمس


يكي از شاگردان مكتب جعفري نامه اي مي نويسد خدمت رئيس و استاد خود و درباره سهم ذوي القربي و وجوب خمس مي پرسد.

متن نامه سائل به دست نيست ولي از فحواي مطلب معلوم است كه امام عليه السلام اين رساله را در پاسخ نامه اي سائل مرقوم فرموده و در آن اسراري از علم و حكمت و فلسفه خمس و يك سلسله از منابع تاريخي وضع حكم و نزول آيه خمس و علل و اسباب اين تشريع را بيان مي فرمايد در اين نامه اشاره به تاريخ غزوات اسلام و تعيين تكليف غنائم گرديده و نزول آيه دستور انفال و اقسام غنائم و انفال و مستحقين آنها و كيفيت تقسيم انفال و صدقات و خمس و سهام آن و تطورات پس از اسلام و سبب منع خمس پس از رحلت پيغمبر از آل محمد صلي الله عليه و آله و تأثير اين ظلم و ستمي كه به آل محمد صلي الله عليه و آله شد در يك سلسله تحولات تاريخي كه منشاء انقلابات فكري مسلمين است اشاره گرديده است.