درس اخلاق


يابن النعمان ان اردت ان يعفو لك ود اخيك فلا تمازحنه و لا تمارينه و لا تباهينه و لا تشارنه و لا تطلع صديقك من سرك الاعلي ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك فان الصديق قد يكون عدوك يوما.

فرمود اي پسر نعمان اگر قصد داري كه خودت را تصفيه كني و صفا دهي برادران ايماني خود را دوست بدار با او مزاح نكن مفاخره و مزاحمت و خصومت و جدل با او مكن و از اسرار خودت هم به او مگو كه مبادا دشمن تو كه با او دوست شود از سر تو آگاه گردد شايد همان دوستان روزي با تو دشمن گردند لذا بايد با دوستان جنبه اعتدال را عمل كرد - حكيم نظامي گويا به همين درس اخلاقي توجه داشته كه گويد:راز خود با يار خود هر چند بتواني مگوي

يار را ياري بود از يار يار انديشه كن