نقطه سفيد


يابن النعمان ان الله جل وعز اذا اراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب بطلب الحق ثم هو الي امركم اسرع من الطير الي و كره.

فرمود اي پسر نعمان پروردگار عالم جل و علا چون اراده فرمايد به بنده خود خيري برساند نقطه ي سفيدي در قلب او از انوار افاضات خود اشراق مي فرمايد اين نقطه سفيد آثار رحمت و نعمت و علم و دانش و بينش را در دل بنده وسعت مي دهد و او را به طلب حق وامي دارد كه در اطاعت امر خالق خود قيام كند و مانند پرنده اي كه براي حفظ تخم و بچه ي خود شتابان طيران مي كند بنده ي مؤمن با اين نقطه سفيد قلبي شتابان به سوي بندگي حق مي رود و از ائمه معصومين رهبري مي گيرد تا به كمال مطلوب خود برسد.