پرهيز از سه چيز


«يابن النعمان لا تطلب الثلث لترائي به و لا لتباهي به و لا لتماري و لا تدعه لثلاث رغبة في الجهل و زهادة في العلم و استحياء من الناس و العلم المصون كالسراج المطبق عليه».

فرمود اي پسر نعمان در پي سه چيز مباش تا از آفات در امان باشي در پي ريا و شيبه و تباهي و مرارت به خلق مباش و به سه چيز رغبت مكن به جهل و ناداني و در جهالت و بي خبري ماندن و زهد در علم كه اندازه نگاه داشتن و دانش خشك باشد يعني بايد علم را براي عمل خواند نه براي دانستن و حياء از مردم كه دانش بايد مانند شمع فروزان تو را از حوادث سوء نگاه دارد و رستگار سازد.