بلاغت


«يابن النعمان ليست البلاغة سجدة اللسان و لا بكثرة الهذيان و لكنها اصابه المعني و قصد الحجة».

اي پسر نعمان بلاغت و رسائي سخن به شيريني الفاظ و كلمات فريبنده نيست بكله بلاغت به اعتدال لفظ و معني و رساندن مقصد است كه لفظي را چنان ادا كند كه مقصد و منظور را خوب در مغز و فكر شنونده جا دهد و حجت و دليل راسخ و متين و محكم همراه داشته باشد.