وسوسه شيطان


«يابن النعمان انا اهل البيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا و لا من اهل ديننا فاذا رفعه و نظر اليه الناس امره الشيطان فيكذب علينا و كلما ذهب و احد جاء اخر».

مي فرمايد اي پسر نعمان ما اهل بيت خانداني هستيم كه شيطان نمي تواند بر ما وارد و داخل شود و وسوسه كند بلكه هر كس بر ما وارد شود او را وسوسه مي كند و اگر تكذيب نمود يكي مي رود و شيطان ديگري مي آيد او را وسوسه مي كند بايد دوستان ما مراقب وساوس ابليس ها باشند و خود را در مظان غرور و فريب آنها قرار ندهند مبادا انحراف پيدا كنند.

«يابن النعمان من سئل عن علم فقال لا ادري فقد ناصف العلم و المؤمن يحقد مادام في مجلسه فاذا قام ذهب عنه الحقد».

فرمود اي پسر نعمان اگر از كسي مسئله اي پرسيدند و گفت نمي دانم نصف علم را حفظ كرده اگر مؤمني در مجلسي باشد به او حقد و كينه مي ورزند و چون بيرون رود حقد آنها تمام مي شود.