امام صادق و امراء مدينه


تا سفاح زنده بود عمال دولتي با امام صادق عليه السلام بدرفتاري نداشتند ولي همين كه زمامداري به منصور رسيد به عمال خود دستور داد سادات بني حسن و بني فاطمه و علويان را در تحت نظر گرفته مراقب حال آنها باشد و روزهاي جمعه همه را در مسجد احضار و در حضور آنها خطبه بخواند يكي از ولاة و حكام مدينه داود بن علي كه از دشمنان علويان بوده و سخت آزار و اذيت به سادات بني فاطمه مي كرد يك روز جمعه به رسم معهود خطبه مي خواند و امام ششم حاضر بود.

خطيب بني عباس پس از حمد و شكر خدا نامي از علي بن ابيطالب عليه السلام برد و اعتراضاتي به آن حضرت نمود.

حضرت امام ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق بدون درنگ برپا شد ايستاد و شروع كرد به خطبه و پاسخ دندان شكني به او داد كه پس از آن در حضور امام ششم جرئت خطبه خواندن نداشت و نيروي اعتراض از او سلب گرديد.

اكنون متن بيان امام صادق را كه نماينده نيروي فصاحت و بلاغت و شجاعت و شهامت است از نظر خوانندگان مي گذرانيم.