امام صادق و منصور زمان سفاح


از سطور زندگاني منصور با رجال عصر انقلاب و روي كار آمدن بني عباس چنين استنباط مي شود كه او مردي غيور و جسور و سفاك و خونخواري بوده و هر چند هم سفاح او را امر به سكوت مي كرد او به سعايت و بدانديشي مي پرداخت.
شيخ صدوق نقل مي كند كه زمان ابوالعباس سفاح منصور با امام صادق روبرو و مواجه گرديد گفت يا اباعبدالله علت چيست كه دوستان و شيعيان شما آنچه در دل دارند در مجلس ظاهر مي سازند و همه آنها را مي شناسند كه از شيعيان شما هستند؟

امام جعفر صادق فرمود اين امر براي حلاوت و شيريني ايمان است كه در آنها وجود دارد و چون متكي بر قدرت و قوت ايمان خود هستند هر چه در دل دارند ظاهر مي سازند تا از شيريني و حلاوت آن همه بهره مند گردند كتمان نمي كنند - نفاق ندارند - دورنگ نيستند - ظاهر و باطن آنها يكي است دروغ نمي گويند تظاهر و خودنمائي به دروغ و نفاق و شقاق هم ندارند. [1] .


پاورقي

[1] صفات الشيعه شيخ صدوق.