خلفاء معاصر امام صادق


از چهارده نفر خلفاي اموي هشام دهمين آنها بوده كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام زمان او رحلت كرد و سال دهم خلافت او درگذشت و اين خليفه بيست سال خلافت نمود سال 115 يا سال 117 امام باقرالعلوم كرسي ولايت را به فرزندش جعفر بن محمد واگذاشت بنابراين مقام امامت حضرت صادق معاصر هشام بن عبدالملك - وليد بن يزيد - يزيد بن وليد - ابراهيم بن وليد - مروان حمار از بني اميه از سال 117 تا سال 132 بوده و از بني عباس با ابوالعباس سفاح و ده سال از خلافت ابوجعفر منصور دوانقي معاصر بوده كه سال 148 مي شود.

بنابراين از بني اميه با پنج نفر و با بني عباس با دو نفر هم عصر بوده - از سال 132 طلوع بني عباس تا رحلت امام صادق سال 148 درست 16 سال مي شود پس از 35 سال مدت امامت حضرت صادق عليه السلام 19 سال با امويان و شانزده سال با عباسيان مواجه گرديد.

پنج نفر خلفاي اموي مست عيش و نوش و شهوات بودند دولت اسلام در عصر آنها رو به ضعف نهاد اختلافات داخلي و نهضت فكري مسلمين آنها را به فتور و نقص حكومت واداشت و انديشه انتزاع زمامداري از دست آل مروان قوت گرفت و انقلابات شدت يافت تا تقريبا از سال 100 سي و دو سال ادامه داشت تا آل مروان ساقط شدند و بني عباس جانشين آنها گرديدند مركز حكومت و پايتخت از شام به عراق منتقل شد دست عرب قح كوتاه گرديد ايرانيان زمام را به دست گرفتند و وزراء و سفراء و علماء و گردانندگان چرخ سياست ايراني بودند در اين انقلابات فرصت كاملا مناسبي دست داد كه امام عليه السلام در مدت بيست سال با كمال آزادي تجديد حيات معنوي اسلام را نموده و بساط معارف دين را گسترد و مكتب جعفري را گشود و توسعه داد و صيت شهرت علمي او با شاگردان مشهورش به اطراف جهان طنين انداز گرديد.

از وقايع مهم اين عصر فتح چين بوده كه زمان هشام رخ داد - و به وجود آمدن خلافت اموي در اندلس و انقلابات ايران - خراسان بوده.

هزار ماه دولت اموي افول كرد - دولت بني عباس آغاز شد كه بيش از پنج قرن طول كشيد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در اين مدت 25 سال آزادي عمل داشت و ده سال در محاصره سياسي بود و منصور از ترس قدرت علمي او سخت بر آن حضرت عرصه را تنگ نمود.