نمونه اي ديگر از آثار و مآثر امام جعفر صادق


در اين تعليم و تربيت اصول و فروع در ضمن مباحث قضائي و علمي و وعظ و خطابه تدريس شده است و يك سلسله حقايق روحي كه مهذب نفس و جان آدمي و مكمل مكارم اخلاق و سجاياي نفساني است تعليم فرموده و در ضمن كلمات پراكنده آن حضرت ملاحظه مي شود كه زندگي اجتماعي را به عناوين مختلفه آموخته است كه هر سطري از آن سرمشقي از زندگاني است و متضمن سعادت و فوز و فلاح و رستگاري است.