رواتي كه فرقه اماميه در توثيق آنها اجماع نموده اند


1 - زرارة بن اعين

2 - يزيد بن معاويه عجلي

3 - محمد بن مسلم ثقفي

4 - ابوبصير ليث بن البختري

5 - فضل بن يسار

6 - معروف بن حربور - اين شش نفر مهم ترين علما و فقهاي تشيع هستند

7 - جميل بن دراج

8 - ابان بن عثمان الاحمر

9 - عبدالله بن مكان

10 - عبدالله بن مغيره

11 - عماد بن عثمان كه از اصحاب حضرت كاظم بوده اند

12 - عماد بن عيسي بصري - اين شش نفر در درجه دوم فقها هستند

13 - صفوان بن يحيي كوفي

14 - يونس بن عبدالرحمن كه امام صادق عليه السلام براي او ضامن بهشت شده و مرجع اهل قم بود

15 - حسن بن محبوب

16 - محمد بن ابي عمير

17 - عبدالله بن عمير بن اعين

18 - احمد بن محمد كه همه از اصحاب حضرت باقر و صادق و كاظم عليه السلام بوده اند.

اين ها منتخب از چهارصد محدث و فقيه كه صاحب اصول اربعمائه بوده و از بين چهار هزار از دوازده هزار از بيست هزار نفر كه روات مكتب جعفري مي باشد و بين سال هاي 136 تا 158 در مكتب جعفري مي زيسته اند.