مقايسه دو مبارزه از قلم و يا شمشير


در نتيجه استنباط مندرجات تاريخ و كتب و اخبار چنين مستفاد مي شود كه مبارزه حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق روحي فداه كمتر از مبارزه حضرت اباعبدالله الحسين بن علي ارواحنا فداه نبوده است.

مبارزه ي سيدالشهداء با شمشير و به رنگ خون بود و مبارزه امام صادق عليه السلام به رنگ قلم و شمشير بيان بود.

از سال 61 هجري تا سال 148 كه تحول و انقلاب عظيمي در ممالك اسلامي در اثر خون حسين عليه السلام رخ داد اين زمينه را آماده ساخت كه علل حقيقي آن انقلاب خونين را روشن سازد اما پس از شهادت سيدالشهداء كه نشد امام سجاد علل و عوامل اين روز تاريخي عاشورا را مدلل و ثابت نمايد تا فرصتي به دست امام محمد باقر عليه السلام آمد و جواناني را كه لايق و مستعد بودند جلب و تربيت نمود و قريب 1000 نفر جوان فاضل محدث - متكلم - كامل - لايق مربي به تربيب فضل و عقيده و ايمان به وجود آورد و آنها وارد مدرسه جعفري شدند و وسيله جلب هزاران دانشجوي ديگر گرديدند و در نتيجه تعداد شاگردان اين دانشگاه به 14000 بالغ گرديد.

مبارزه قلمي و زباني امام ششم تأثير به سزايي در افكار و اذهان نمود و عميق ترين تأثير فكري را به جا گذاشت همان طور كه خون سيدالشهداء يك اثر وضعي اجتناب ناپذيري نمود تعليم و تربيت مدرسه جعفري هم يك اثر عميق و غيرقابل انكاري به جا گذاشت كه 12 قرن است ادامه دارد و روز به روز بر اهميت و توسعه آن افزوده مي شود.ز نسل پاكش بالا گرفت عالم علم

چو او ز خاك علم زد به عالم بالامهين محمد باقر كز آن در فاخر

به چرخ سوده سر از فخر توده غبراكنند صد چو مسيحا به يك نفس ايجاد

برند بو به غبار ره وي از موتانهال دين ثمر از ميوه دل او يافت

چو برشتافت به گلزار جنت المأويخجسته جعفر صادق شه به حق ناطق

كه اوست مقصد خالق ز خلقت اشياءز مام مذهب اگر مي شدش رها از دست

نمي گرفت چنين پا شريعت غراقوام