بازگشت

معلي بن خنيس و داود بن علي


ابوبصير مي گويد امام صادق عليه السلام به من فرمود آنچه در حق معلي بن خنيس مي گويم بشنو و پنهان دار به كسي مگو تا آنكه برسد به مقام خود عرض كردم كي مي رسد فرمود وقتي كه از داود حلي بر او امري برسد پرسيدم كي خواهد بود فرمود سال ديگر - چون سال بعد شد داود بن حلي والي مدينه شد و معلي را احضار كرد گفت نام شيعيان جعفر بن محمد را بگو او گفت من نمي دانم من احدي را نمي شناسم او گفت كتمان مي كني اگر نگوئي تو را مي كشم معلي گفت تو مرا به قتل تهديد مي كني من اگر آنها زير پاي من باشند پاي خود را برنمي دارم داود كه نتوانست نام اصحاب امام صادق را از او به دست آورد دستور داد او را كشتند و معلي بن مقام شامخ شهادت نائل گرديد.

داود بن علي از اعمام ابراهيم امام و سفاح و منصور دوانيقي است و او را والي مدينه نمود تا بر امام صادق سخت گيري كند و اصحاب او را تحت نظر بگيرد و آمد و رفت را ممنوع سازد - داود بر آن حضرت بسيار كار را سخت گرفت و قرار گذاشت هر كس از طرف كوچه خانه امام صادق برود بايد يك درهم بدهد و اگر خواست برود نزد ابوحنيفه يا ديگران يك درهم بگيرد.

جاسوسان و بازرسان مخفي گماشته بود تا بدانند چه كساني به منزل امام ششم رفت و آمد مي كنند.