بازگشت

تشيع جابربن حيان استاد كيميا


در اثبات تشيع جابر بن حيان در كتب شيعه اخبار فراواني هست كه اخبار امام صادق عليه السلام را از او نقل و روايت نموده اند از آن جمله سيد بن طاوس (ره) در كتاب منجمي الشيعه جمعي را نام برده است و ابن بسطام از او پانصد رساله را نقل كرده كه از حضرت امام صادق عليه السلام روايت كرده است و يافعي نيز همان خبر را نقل كرده و ابن نديم او را شيعه و از كبار علماي اماميه و از ابواب امام ششم معرفي كرده است مي نويسد: جابر مصاحب و ملازم جعفر الصادق عليه السلام بوده و تصريح كرده است:

انه من كبارهم واحد الابواب و انه صاحب جعفر الصادق و من اهل الكوفه المعروفين بالتشيع و انه انما كان يعني بسيده جعفر الصادق لا جعفر البرمكي و اينكه برخي تعجب كرده اند كه اگر جابر از فلاسفه است چگونه شيعه است گفته اند از فلاسفه اسلام است نه فيلسوف يوناني كه منافات با شريعت اسلام دارد و ابن نديم اضافه كرد كه جابر كتبي در مذاهب شيعه نوشته است.