بازگشت

شاگردي امام صادق


در اينكه جابر شاگرد امام صادق عليه السلام بوده اكثر مورخين و مترجمين نقل نموده اند.

ابن بسطام و سيد ابن طاوس مي نويسد جابر شاگرد ملازم درس امام صادق عليه السلام بوده و ابن خلكان و يافعي تصريح نموده اند كه او شاگرد امام عليه السلام بوده و او هزار كتاب تأليف نموده مشتمل بر پانصد رساله از رسائل امام صادق عليه السلام و در كتب او اكثر خودش تصريح نموده كه علوم و دانش خود را از امام صادق عليه السلام فراگرفته است و مي نويسند نسخه اي از كتاب السموم المحفوظه در كتابخانه تيموريه در مصر از جابر موجود است كه در آن نوشته جابر بن حيان صوفي شاگرد جعفر الصادق و اين عبارت را در اكثر رسائل خود ياد نموده.

انه قال فيها كنت يوما خارجا من منزلي قاصدا دار سيدي جعفر صلوات الله عليه